ป่าไม้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งภาคส่วนหนึ่ง ที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศภายใต้การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคป่าไม้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และภาคประชาสังคม ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนและผลักดันให้ป่าไม้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการเมือง ก็นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งอึกภาคส่วนหนึ่ง เนื่องจากทำหน้าที่บริหารประเทศ ตลอดจนทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกฎหมาย ตลอดจนผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้งานภาคป่าไม้เข้ามีบทบาทช่วยพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ได้มากยิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ จึงได้ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ภายใต้หัวข้อ “นโยบายทางการเมืองต่อภาคป่าไม้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” เพื่อเป็นเวทีให้พรรคการเมืองได้นำเสนอแนวนโยบายต่อภาคป่าไม้ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานเสวนาให้กับพรรคการเมืองเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่อไป โดยกำหนดจัดเสวนาในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของคณะวนศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และ สถานีวิทยุ ม.ก. เพื่อให้ผู้สนใจได้รับฟังอย่างทั่วถึง

ผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ที่ https://forms.gle/ErthXFcJ8Boy5W616 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มก. โทร. 02 561 4761 อีเมล [email protected]