บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRU นำโดย ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร และนายสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี เพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจการทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย มี รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) “ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทย และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมการศึกษาของประเทศ”