มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายในหัวข้อ Global Challenges and Digital Transformation : The immediate challenges to tackle โดยได้กล่าวสรุปในช่วงท้ายการบรรยายว่า “ความสัมพันธ์ของประเทศมหาอำนาจในโลก เปลี่ยนรูปแบบของปัญหาพื้นฐาน และเปลี่ยนเร็วกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าดูแล้ว เราคงต้องใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีมาช่วยเราบริหาร แปลว่าต้องทำให้เร็วขึ้น ดีขึ้น ผมเลยขอหยิบยกข้อความของ Mark Carney ในหนังสือ Value ที่เป็นหนังสือ Best Seller ที่ออกเมื่อปีที่แล้ว โดยเขากล่าวว่า Digitalization  by Design not by Default หรือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ต้องดำเนินไปอย่างมีทิศทาง มีการวางแผน และออกแบบ ไม่ใช่ให้เป็นไปอย่างไร้การควบคุม หรือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งความหมายของเขา คือ เราต้องรู้ว่าเราจะทำเทคโนโลยีเพื่อใคร และเพื่ออะไร  ฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราชาว มข. คงจะตั้งความหวังและให้กำลังใจผู้ที่ทำงานด้าน Digital transformation technology และ ร่วมมือกันมาจัดการจัดระบบ ที่จะมาช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆในการทำงาน รวมไปถึงบรรเทาปัญหาต่างๆที่โลกกำลังเผชิญอยู่ให้เบาบางลง

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายในหัวข้อ ERP Big jump in university operation ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า จากการที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และ ความต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น Smart campus และ Smart University สิ่งที่จะตอบโจทย์ คือ ดิจิตอลเทคโนโลยี และ ผมคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ Paperless หรือ Digital Organization ในส่วนของระบบ Back Office ต้องใช้ระบบ ERP เข้ามาจัดการ ฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการกำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 Management Transformation ยุทธศาสตร์ที่ 8 Digital transformation

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนในการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร Enterprise Resource Planning หรือ ERP มาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนทรัพยากรขององค์กร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างสูงสุด โดยระบบสารสนเทศภายในองค์กร ที่สามารถบูรณาการงานหลักต่างๆ ให้เชื่อมโยงกันได้ทั่วทั้งองค์กร มีเป้าหมายในการพัฒนาดังนี้ คือ 1.กระบวนการหลักของทุกระบบ ต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างกันในขั้นตอนการทำงานที่ต่อเนื่อง 2.ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น 3.เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีการทำงานแบบเรียลไทม์ 4.รองรับการทำงานผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท”

นอกจากนี้ ยังในงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ยังมีการบรรยาย หัวข้อน่าสนใจ อาทิ PDPA : Basic human rights in digital world โดย นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หัวข้อ PDP in practice of KKU : Action to protect personal rights โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี หัวข้อ Metaverse in Learning : Endless entity of education โดย Dan Lejerskar EON Reality และ การแสดงนิทรรศการด้านไอทีจากบริษัทชั้นนำระดับโลก