เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางขวัญใจ เตชเสนสกุล (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ลงพื้นที่ร่วมกับ ศศิธร เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบเงินบริจาคในนาม EXIM BANK เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่จำนวนกว่า 130 ครัวเรือน ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) เขตปทุมวัน