กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เร่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก เดินหน้าจัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จัดทีมผู้เชี่ยวชาญติวเข้มด้านการตลาดและการออกแบบ พร้อมให้คำแนะนำตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพมาแรง เตรียมความพร้อมสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมผลักดันให้ไทยเป็น World Herb Hub ภายในปี 2580 ตามนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เดินหน้าจัดกิจกรรม การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ ปีที่ 2 เพื่อสร้างผู้ประกอบการสมุนไพรต้นแบบที่พร้อมเติบโตสู่ตลาดโลก ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบและสมุนไพรไทยชั้นนำของโลก (World Herb Hub) สำหรับกิจกรรม “การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” จะมีขึ้นรวม 5 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2565 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จากสยามพิวรรธน์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระดับแนวหน้า เช่น BAKINGHAM DESIGN STUDIO, MOREOVER, MUK STIDIO เป็นต้น มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ร่วมกันตามแนวคิด BCG Model ร่วมกันกับผู้ประกอบการ พร้อมการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนการผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ กิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 2 ครั้งที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการออกแบบ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างตัวตนของแบรนด์ให้มีอัตลักษณ์ มีความแตกต่าง แนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถรีไซเคิลได้ สอดคล้องตามแนวคิด BCG Model ตลอดจนการหารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์/เรื่องราวของแบรนด์ การทำโปรโมชั่นในช่องทางการตลาดต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศในปีนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสมุนไพรอย่างมาก และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เป็นต้น