สุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ธีรวุฒิ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ชวลิต สกุลดำรงค์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด หรือ AAS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านทรัพยากรและด้านสังคม ที่เป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชพลังงาน ไม้โตเร็ว ไม้เศรษฐกิจ ไม้พื้นถิ่นอันเป็นไม้เศรษฐกิจที่ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับเก็บกักคาร์บอนช่วยลดโลกร้อน สอดรับเทรนด์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ที่ครอบคลุม 3 มิติสำคัญได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี