วันที่ 17 มี.ค.65 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ประกาศเจตจำนงนโยบาย NO GIFT POLICY ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจที่ไม่ใช่ธรรมจรรยาตามปกติ หรือไม่ใช่ประเพณีนิยม หรือมีมูลค่าเกินกว่ากฎหมายกำหนด ปฏิเสธการรับและให้สิ่งของและทรัพย์สินทุกกรณีและทุกเทศกาลกับบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรได้รวมพลังทำสัญลักษณ์มือ “ไม่” และ สัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต “มือขวาทับมือซ้าย” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมเริ่มต้นด้วย การรายงานถึงที่มาของนโยบาย NO GIFT POLICY โดย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จากนั้น ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ความว่า เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับและให้ของขวัญ และเพื่อประกาศให้คู่สัญญา หน่วยงาน หรือเอกชนใดที่จะเป็นคู่สัญญาได้รับทราบแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยทั่วกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการตัดสินใจในเรื่องประโยชน์สาธารณะ ป้องกันการทุจริต และไม่เกิดความสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณและทรัพยากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จึงให้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy) ดังต่อไปนี้ 1.แนวปฏิบัติในการรับของขวัญ ให้เป็นดังนี้ (1) ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่พึงรับของขวัญ หรือสิ่งของอื่นใดอันคำนวณได้เป็นตัวเงิน จากคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือบริษัท ห้างร้าน และบุคคลใด อันจะทำให้ส่งผลต่อการตัดสินใจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลนั้นได้ทำสัญญา ต่อสัญญา ตรวจการจ้าง หรือมีประโยชน์ได้เสียอื่นใดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ (3) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่การให้โดยธรรมจรรยา ตามปกติประเพณีนิยม หรือวัฒนธรรม ซึ่งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินตามที่กฎหมาย หรือประกาศกำหนดไว้ (4) การรับของขวัญหรือของที่ระลึกที่ได้จากการลงนามความร่วมมือ หรือการเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยคู่สัญญา หรือหน่วยงานใดที่ไม่มีส่วนได้เสียในทางธุรกิจกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กระทำได้ โดยของขวัญหรือของที่ระลึกนั้น ให้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว้นแต่เป็นของขวัญหรือของที่ระลึกที่มีตราของหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึก ปฏิทิน ไดอารี่ หรือหนังสือ สามารถรับเป็นของส่วนบุคคลได้ (5) การได้ค่าตอบแทน หรือของขวัญที่มีมูลค่าไม่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับการเป็นวิทยากรบรรยาย หรือฝึกอบรม สามารถรับเป็นของส่วนบุคคลได้ 2.แนวปฏิบัติในการให้ของขวัญ ให้เป็นดังนี้ (1) ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องจัดหาของขวัญเพื่อมอบให้แก่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องใช้งบประมาณในการจัดหา (2) การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ให้กระทำได้ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ของส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว หรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเพื่อจะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเป็นผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมชุมชน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565