"เซ็นทรัลแล็บไทย" รับลูกรัฐบาล ชูห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สมุนไพร กัญชง กัญชา อย่างครบวงจร พร้อมหนุนผู้ประกอบการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วันที่ 7 มี.ค.65 นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานสาขากรุงเทพ (เซ็นทรัลแล็บไทย) เปิดเผยว่า หลังรัฐบาลมีมติปลดล็อคให้ สมุนไพร กัญชง กัญชา พ้นจากยาเสพติด และกฎหมายอนุญาตให้นำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้นั้น พบว่ามีผู้ประกอบการ นำสารสกัดและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัด กัญชง กัญชา เข้ามาทดสอบทางห้องปฏิบัติการจำนวนมาก เพื่อรองรับการทดสอบดังกล่าว เซ็นทรัลแล็บไทย ได้เพิ่มศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมงานบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยการส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชาเพื่อเข้ารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้น ข้อสำคัญคือ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับปริมาณตัวอย่างที่ใช้ส่งสำหรับการตรวจทดสอบ (เฉพาะรายการทดสอบสาร THC CBD CBN) แบ่งออกเป็นดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำ เช่น เครื่องดื่ม ใช้ปริมาณ 500 มิลลิลิตร 2.ผลิตภัณฑ์ประเภทผง ใช้ปริมาณ 200 กรัม 3.ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมัน เช่น น้ำมันนวด น้ำมันกัญชาใช้ปริมาณ 200 กรัม 4.ผลิตภัณฑ์ประเภทแปรรูปต่างๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว ยาสีฟันใช้ปริมาณ 500 กรัม 5.สารสกัดกัญชง กัญชาใช้ปริมาณ 100 กรัม 6.ใบกัญชง กัญชาสดใช้ปริมาณ 500 กรัม ทั้งนี้ การตรวจทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ กัญชง กัญชา เพื่อขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ รายการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น สารพิษจากเขื้อรา โลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น จำเป็นต้องใช้จำนวนตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่กับจำนวยรายการทดสอบ โดยผู้ประกอบการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเซ็นทรัลแล็บไทยได้ทุกสาขา "นอกจากการตรวจหาสารสำคัญ THC CBD หรือ CBNแล้ว ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงการตรวจวิเคราะห์รายการอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น สารจำกัดศัตรูพืช โลหะหนัก เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน สารพิษจากเชื้อรา และความชื้น เป็นต้น เนื่องจากสารพิษเหล่านี้จะปลอมปนได้ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ การเตรียมแปลงปลูก การผลิตสินค้า จนถึงกระบวนการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคใส่ใจกับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากห้องแล็บ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ เซ็นทรัลแล็บไทยเราจะเข้าไปอยู่ในทุกห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ ตลอดจนมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025 ที่ มีการจัดการตัวอย่างตั้งแต่รับตัวอย่าง เข้าสู่ขบวนการ จนออกเป็นใบแสดงผลการทดสอบ (Test Report) ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการ"นางชะม้อย กล่าว ทั้งนี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ได้รับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1(THC) และได้รับใบอนุญาตในการครอบครอง พืชกัญชา กัญชง เพื่อใช้สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทุกประเภท ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพร เช่น กระท่อม ฟ้าทะลายโจร กระชายชะม้อน ขมิ้น เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ การตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การตรวจแปลงปลูก ตรวจปัจจัยทางผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการตรวจโรงงานผลิต ตามมาตรฐาน COA/GMP และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น สารสกัดทางการแพทย์ สมุนไพรแพทย์แผนไทย เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นต้น ปัจจุบัน เซ็นทรัลแล็บไทย มีสาขารองรับงานบริการครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง 6 สาขา ประกอบด้วย กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และ สงขลา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centrallabthai.com