เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดให้มีการสัมมนากิจกรรม “เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ขึ้น ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีเครือข่ายเยาวชนที่เป็น นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ในกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายเยาวชนในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ มีหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย “ภาพรวมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดย นางสาวสิริกาญจน์ สุขผล ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ CEO-Lean Business Design Thailand บรรยายภาพรวมกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหัวข้อ “ไอเดียใหม่ที่เป็นจริงได้ในอนาคต และแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล” ได้มีข้อแนะนำ และการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งรับความสนใจพร้อมร่วมทำกิจกรรมตามที่วิทยากรจัดขึ้นอย่างคึกคัก ทั้งนี้ นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมสัมมนา “เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ที่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรเงินทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจุบัน และที่จะเกิดได้ในอนาคต การสร้างแรงบัลดาลใจในการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการที่สามารถเกิดประโยชน์ได้จริงในอนาคต และแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ประจำปี 2565 แก่นักเรียน นักศึกษา ในปีงบประมาณ 2565 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดกรอบนโยบายการให้ทุน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน Digital Agriculture ด้าน Digital Government & Infrastructure ด้าน Digital Manpower และด้าน Digital Technology ซึ่งกองทุนฯ จะเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายเยาวชน ทางกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะจัดขึ้นอีก 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 ม.ค. ณ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 ม.ค. ณ โ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 ก.พ. ณ จังหวัดสงขลา และครั้งที่ 5 ในวันที่ 10 ก.พ. ณ กรุงเทพมหานคร ทางกองทุนฯ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และมีไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดำเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ defund.onde.go.th และเฟซบุ๊ก กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม