เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมกันจัดพิธีประกาศผล โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2564 ตามที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อหาเกษตรกรที่มีศักยภาพในด้านการดำเนินการเกษตรและพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงเป็นบุคคลตันแบบในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่สนใจด้านการเกษตร โดยในปีนี้ได้กำหนดการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวความคิดและการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ ใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ( Blo Circular-Creen Economy : BCG) ซึ่งภายในงานมีการแนะนำเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ทั้ง 10 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอไอเดียและผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" จากโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13 ประกอบด้วย คุณนภัสวรรณ เมณะสินธุ์ เกษตรกรจากสวนเบญจมาศนภัสวรรณ จังหวัดอุบลราชธานี คุณจิรภัทร คาดีวี เกษตรกรจากแสนบุญฟาร์ม จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์ เกษตรกรจากสวนบ้านแม่ จังหวัดพังงา คุณภัทรฤทัย พรมนิล เกษตรกรจากนพรัตน์ฟาร์ม จังหวัดนครพนม คุณพิริยากร ลีประเสริฐพันธ์ เกษตรกรจาก GardenThree จังหวัดหนองคาย คุณรัฐรินทร์ สว่างสาลีรัฐ เกษตรกรจากไรดีต่อใจ จังหวัดสระแก้ว คุณมโนธรรม ชูแสง เกษตรกรจากบ้านไร่ ชายน้ำ ฟาร์มนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณนราธิป ภูมิถาวร เกษตรกรจากฟาร์มปูนาชญาดา จังหวัดสุโขทัย คุณอิสมาแอล ลาเต๊ะ เกษตรกรจากสวนนูริสฟาร์ม จังหวัดยะลา และคุณภิญญา ศรีสาหร่าย เกษตรกรจากฟาร์มฝันแม่ เกษตรอินทรีย์ จังหวัดราชบุรี ซึ่งผลการคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดรองชนะเลิศอันดับ 3 คือคุณธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์ เกษตรกรจากสวนบ้านแม่ จังหวัดพังงา รางวัลชนะเลิศอันดับ1 คือคุณจิรภัทร คาดีวี เกษตรกรจากแสนบุญฟาร์ม จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ได้รางวัลชนะเลิศเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดได้แก่คุณนราธิป ภูมิถาวร เกษตรกรจากฟาร์มปูนาชญาดา จังหวัดสุโขทัย นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า การดำเนินการต่างๆ ที่มีต่อภาคเกษตร ที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และ แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมประกวด เกษตรกร สำนึกรักบ้านเกิด ที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแก่เกษตรกร ที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรมโดยตลอด จนเกิดเป็นโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดในปีนี้ โดยผมหวังว่าการร่วมมือกันของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด รวมถึงดีแทคและกรมส่งเสริมการเกษตร นับจากนี้ไปจะส่งผลให้การพัฒนาภาคการเกษตรของไทย เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน และก้าวไกลยิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมทั้งช่วยทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริง"