นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรจากภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย สำหรับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้การนำของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายภาคเอกชน 12 องค์กร ดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน - คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้ “นโยบายสานพลังประชารัฐ” ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการ CONNEXT ED เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี นับเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของภาคเอกชนที่แตกต่างจากเดิมจากการสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์เพื่อการศึกษา มาเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง ซึ่งโครงการ CONNEXT ED นั้นมีความชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการตามพันธกิจสร้างเยาวชนของไทยให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

“ในส่วนของกลุ่มทรู ได้ให้การสนับสนุนด้าน ICT Connectivity เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับ 1,294 โรงเรียนประชารัฐซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ทั่วไป นอกจากนี้ ยังติดตั้งชุดอุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ครอบคลุมครบ 39,289 ห้องเรียน ทั้ง 3,351 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนตามแผนการพัฒนา เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกับผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners - SP) ซึ่งเป็นพนักงานของกลุ่มทรู จำนวน 302 คน ร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงจนเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

“นอกจากนี้ ยังจัดโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ที่กลุ่มทรู ได้คัดเลือกผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน ICT ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประชารัฐที่รับผิดชอบ นำร่องในปี 2560 แล้วจำนวน 100 คนประจำใน 100 โรงเรียน โดยมีภารกิจหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมผลักดันให้คณะครูและนักเรียน ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดีย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน และขยายผลสู่ชุมชนรอบข้างให้สามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้”

นอกเหนือจากการนำศักยภาพด้านไอซีทีของกลุ่มทรู มาร่วมสนับสนุนโครงการ CONNEXT ED อย่างเต็มที่แล้ว ผู้นำรุ่นใหม่ ของกลุ่มทรู ยังถือเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสำเร็จด้วย

น.ส.ศุภวัลย์ บุญรัตนไมตรี ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มทรู กล่าวว่า “เมื่อทราบว่ากลุ่มทรู ได้ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) รู้สึกยินดีมาก จึงสมัครเข้าร่วมเป็น School Partner เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย โดยตนเองรับผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง 3 แห่งใน จ.นครนายก ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีโจทย์ ปัญหา และการได้รับความร่วมมือที่แตกต่างกันไป ซึ่งในช่วงแรกที่เข้าไปทำงาน ทั้ง 3 โรงเรียน มองว่าโครงการอาจไม่มีความต่อเนื่อง ทำได้ไม่นานก็อาจจะหายไป ดังนั้น เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน ให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่ School Partner ต้องการมาสร้างความยั่งยืน พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผล สิ่งนี้ จึงทำให้คนในโรงเรียนและชุมชนเริ่มเปิดใจยอมรับ และให้ความร่วมมือที่ดี”

“หนึ่งในโรงเรียนตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองทองทราย ที่สามารถเพิ่มมูลค่าจากจุดแข็งของโรงเรียน สร้างเป็นรายได้และนำมาเป็นทุนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยโรงเรียนได้จัดโครงการทำน้ำดื่มขายในโรงเรียน พร้อมต่อยอดเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น โดยมี SP มาช่วยให้ความรู้ด้านการตลาด กระจายสินค้าสู่ชุมชน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงไปถึงการสร้างหลักสูตรบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต เกิดเป็นกระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ จากตำราเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริง ยิ่งไปกว่านั้น ยังขยายให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน โดยโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับคัดเลือกให้มี Learning Center ที่ช่วยให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่คนในชุมชน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย”

“CONNEXT ED เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ตนเองเข้าใจมุมมอง แนวคิดของภาครัฐที่มีต่อภาคเอกชน ความต้องการต่างๆ ที่ภาคเอกชนสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ เช่น การวางแผน ขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ การวัดและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการทำงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ย่อมมีอุปสรรค แต่สิ่งที่ SP ทุกคนต้องทำให้ได้ คือ การเสียสละ มุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ดังนั้น การมาเป็น SP ไม่ใช่เป็นเพียงผู้นำเม็ดเงินจากบริษัท มาให้โรงเรียน แต่ต้องมาด้วยใจ ทุ่มเท นำประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาแบ่งปัน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ครู นักเรียน สังคม และประเทศชาติ” น.ส.ศุภวัลย์ กล่าวทิ้งท้าย

ครบรอบ 1 ปีของโครงการ CONNEXT ED นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบการศึกษาไทย โดยกลุ่มทรู ยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ ให้การสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐรัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต่อไป