เมื่อวันที่ 13 พ.ย.60 นายสุทิน บัวตูม ที่ปรึกษาศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำนวยการ ศปทส.ตร. เตรียมมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณและมอบเข็ม CSR ในโครงการต้นกล้าจิตอาสา เพื่อยกย่องคนดีที่เสียสละอย่างต่อเนื่องยาวนาน ให้แก่ คณะที่ปรึกษา ศปทส.ตร. ในวันพุธที่ 15 พ.ย.60 ที่ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ 2.นายจรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์ 3.นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 4.นาย ธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ 5.นาย สุทิน บัวตูม 6.ร้อยตรี ปรพล อดิเรกสา 7.นาย มงคล นฤนาทดำรงค์ 8.นาย ชัยยุทธ สินสูงสุด 9.นายเสกสรร หงษ์กิตติยานนท์ 10.นายฉัตรพล เจียมวิจิตร 11.นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล 12.นายคมสรรค์ วิจิตรวิกรม 13.นายวิสิทธิ์ อิทธิวราภรณ์กุล 14.นายทรงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม 15.นายสมเกียรติ ละเลิศ 16.นายกรัณ เสริมพรวิวัฒน์ 17.นายหฤทย์ เสริมพรวิวัฒน์ 18.นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 19.นายโชติกร ปัญจทรัพย์ 20.นายนิติรุจน์ รัตน์กิตติพงษ์ 21.นายเอกพร โฆษะครรชิต 22.นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ 23.นายสมชาย ศักดิ์ศิริเวทย์กุล 24.นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ 25.นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิ 26.นายประวุฒิ กาญจนวัฒน์ 27.นายวิสิทธิ์พล ตันเรืองศรี 28.นายศิริชัย เทนอุทัย 29.นายนิตินัย ปัญญาภลโชค 30.นายเพียรไกร อัศวโภคา 31.นายประยูร วงศ์ชื่น 32.นายจิระพัฒน์ ทรงวาณิชย์