คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ กรณี บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ปิจกิจการโดยไม่บอกล่วงหน้า ทำให้ลูกจ้าง 1,338 คน ได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่ได้รับค่าจ้าง วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น. ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 1 อาคารกระทรวงยุติธรรม นางจิตรณวัชรี พะนัด ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย และสมาชิกรวม 10 คน เดินทางเข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือต่อ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และนายปริญญ์วัฒน์ เปี่ยมปิ่นวงศ์ หัวหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เป็นผู้แทนรับเรื่องดังกล่าว สำหรับการเข้าร้องทุกข์ในครั้งนี้ จากกรณี บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดชั้นในสตรี มีลูกจ้างจำนวน 1,338 คน ได้ประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่จ่ายค่าชดเชย เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อน ปัจจุบัน บริษัท บริลเลียนท์ฯ ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างและค่าชดเชยต่างๆ ตามที่พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่ง จึงมีข้อเรียกร้องโดยขอให้กระทรวงยุติธรรมประสานไปยังรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี หาแนวทางจ่ายค่าจ้างแทนให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และติดตามนายจ้างมารับผิดชอบเงินจำนวนดังกล่าว รวมถึงดำเนินการตามกฎหมายอาญา นอกจากนี้ ขอให้หามาตรการป้องกันไม่ให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนแล้วหนี ปล่อยลอยแพลูกจ้าง โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (NAP) พร้อมทั้งจะนำประเด็นดังกล่าวหารือในเวทีระดับนโยบาย และเรียกร้องไปยังบริษัทฯ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามและให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป