นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ หรือ “หมอเอก” ส.ส.ก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊คเผยประเทศอังกฤษเป็นประเทศแนวหน้าที่มีนโยบายสร้างประเทศปลอดควันบุหรี่ภายในปี 2050 โดยตั้งเป้ามีผู้สูบบุหรี่ไม่เกิน 5% ในโพสต์ดังกล่าว ยังได้ระบุถึงรายงานล่าสุดของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ของอังกฤษที่ปรับปรุงคำแนะนำเรื่องการควบคุมบุหรี่ใหม่ และมีข้อที่ระบุชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้าถูกบรรจุเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ และยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายไว้ว่าให้มีการส่งเสริมการเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ดั้งเดิมมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชน และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย สส. เอกภพยังได้ให้ข้อเสนอว่าควรต้องนำข้อมูลวิชาการมาปรับปรุงนโยบายควบคุมบุหรี่ในประเทศไทย พร้อมตั้งคำถามว่าถึงเวลาหรือยังที่นโยบายควบคุมบุหรี่ในประเทศไทยไม่ควรเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ควรเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเสนอความคิดเห็นและถกเถียงด้วยข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อหาทางนำบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ใต้ดินยากต่อการควบคุมให้ขึ้นมาบนดินที่เราสามารถควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนได้ โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย เพื่อประโยชน์ด้านภาษีและสุขภาพผู้สูบบุหรี่ ซึ่ง ส.ส. เอกภพได้เข้าไปตอบข้อความของผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าได้มีการพูดถึงการพิจารณาบุหรี่ไฟฟ้าในหลายกรรมาธิการฯ และก็มีญัตติรอเข้าพิจารณาในสภาอยู่ด้วย