พรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการ ทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเพิ่ม 0.04 บาทต่อหุ้น Record Date 19 เม.ย.64 จ่ายปันผล 30 เม.ย.64 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือจำนวน 36.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 71.48% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)