วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ ห้องประชุมบางเดชะ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่ 1 โดยมี ส.ส.สฤษดิ์ บุตรเนียน ส.ส.จังหวัดปราจีนบุรี ​ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวจ๋ากัญญาภัค ศิลปะรายะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้เชี่ยวชาญรุ่งอรุณ ไสยโสภณ ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 120 คนและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่ 1 วันนี้จากที่ดิฉันได้กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด” ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาว่า เราคงไม่ได้ทำหลักสูตรเพียงแค่ให้ความรู้ด้านกัญชาเท่านั้น ยังต้องมีการนำองค์ความรู้ด้านการตลาดเข้ามาใช้ด้วย สร้าง อัตลักษณ์ธุรกิจกัญชาไทย หลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้น จะครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่กัญชาและกัญชงมีศักยภาพ ตั้งแต่ธุรกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางตลาดให้ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน และในวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสำนักงาน กศน. โดยสำนักงาน กศน.กทม. ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “โภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประชาชนใน​​​​​​​​​การเรียนรู้และเข้าใจกัญชา มีทักษะในอาชีพโดยใช้ส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดมาใช้ในการประกอบอาหารอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย นำมาสู่หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรในวันนี้ เพื่อจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป