วันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO conference โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรัชดา - ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยประหยัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบการเดินทางจากเดิมที่ต้องเชื่อมต่อ 2 ครั้ง (สายสีเหลือง - สายสีน้ำเงิน - สายสีเขียว) (2) โครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตำบลคลองขุด ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุ (3) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการเดินทางในเมืองหาดใหญ่ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และ (4) โครงการทางหลวงหมายเลข 203(หล่มสัก-หล่มเก่า-เลย) ของกรมทางหลวง เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ เจ้าของโครงการ ต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับ ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563โดยสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เช่น พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น การใช้พลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น เป็นต้น สำหรับสถานการณ์เฝ้าติดตาม เช่น พื้นที่ป่าไม้คงที่ คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่เมืองใหญ่ หมอกควันจากไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือรุนแรงเพิ่มขึ้น เป็นต้น รวมทั้งได้เห็นชอบการปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมงบางประเภท โดยได้มีการปรับปรุงชื่อประกาศ คำนิยาม ชื่อพารามิเตอร์ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับมาตรฐานอื่น โดยปรับปรุงนิยามตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ซึ่งไม่รวมถึงท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน หรือท่าหลังบ้าน อีกด้วย