บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA คว้า 3 รางวัล ในงาน SET Awards 2020 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards), รางวัลผู้บริหารระดับสูงดีเด่น (Outstanding CEO Awards) และรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 (Thailand Sustainability Investment: THSI)จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) จากการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ รางวัลผู้บริหารระดับสูงดีเด่น (Outstanding CEO Awards) ซึ่งมอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำดีเด่นที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30,000 - 100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2020 โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards เป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี ยังได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2020 หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 โดย TOA ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2563 เป็นครั้งแรก จากการนำแนวคิดด้านความยั่งยืน หรือ ESG มาใช้ในในกระบวนการดำเนินธุรกิจ หลังจากที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เพียง 3 ปีเท่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การรักษาสิ่งแวดล้อม และการดูแลสังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรม และนำทรัพยากรมาใช้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุน มีกระบวนการดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวผ่านภาวะวิกฤติต่างๆได้อย่างราบรื่นและมั่นคง ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว