วันที่ 16 ก.ย.62 ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารนายสมชาย-คุณปิยะนาถ เลิศอาริยานันท์ ประธานบริษัทอริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด ถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เนื่องในอายุวัฒนมงคล 83 ปี ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ีสมเด็จพระวันรัต ฉายา พฺรหฺมคุตฺโต (นามเดิม:จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2479 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ณ บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายจันทร์และนางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด จากนั้นเข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2491 ที่วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยมีพระวินัยบัณฑิตเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์เข้าพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) วัดคิรีวิหาร จ.ตราด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธัมมสาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จากนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ณ.สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร อีกด้วย