นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ (Elderly Day Care) โดยมี นางอัมพร วารินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อสม. Care Giver และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ต้อนรับที่ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เป็นโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม.ในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย เพื่อให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนได้ฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดและดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีเป้าหมายขยายผลการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในชุมชนของการเคหะแห่งชาติอีก 7 พื้นที่ ซึ่ง “ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ (Elderly Day Care)” เป็น 1 ใน 7 พื้นที่ที่ได้รับการขยายผล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีให้การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และครุภัณฑ์ที่ใช้ภายในศูนย์ฯ เทศบาลนครนนทบุรีจัดนักกายภาพมาประจำศูนย์ฯ จำนวน 2 คน การเคหะแห่งชาติให้การสนับสนุนสถานที่ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์สนับสนุนค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา อีกทั้งยังมี อสม.และ Care Giver ในชุมชนมาช่วยดูแลผู้สูงอายุภายในศูนย์ดังกล่าว