ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator กล่าวว่า โครงการนี้ สนับสนุน และส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันทำธุรกิจด้วยความใส่ใจรับผิดชอบ และพร้อมจะเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่สานต่อศาสตร์พระราชา อันจะนำไปสู่ ความเข้มแข็งของธุรกิจและสังคมในอนาคต โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่มองเพียงผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ แต่จะคำนึงถึงสังคมส่วนรวม และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่อไป สำหรับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความประหยัดมัธยัสถ์ หรือเกษตรกรรม แต่ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทำให้สังคมเกิดความยั่งยืนในภาวะที่ทุกคนพอมีพอใช้ในเงื่อนไขที่ดูแลตัวเองได้ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้แก่แผ่นดินไทย เป็นการรนำแนวคิดไปดำเนินการต่อตามบริบทของตนเองที่จะเป็นหนทางสู่เศรษฐกิจการพอกินพอใช้ของแต่ละคน ทั้งนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลัก คือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย รู้จักตนประมาณตน มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมถึงการมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เป็นปรัชญาที่ทุกคนไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรหรือทำธุรกิจใดก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ เพื่อจะทำให้เกิดความสมดุลของชีวิตที่จะช่วยสร้างความเติบโตของตนเอง ธุรกิจ และสังคม โดยมีการสานต่อศาสตร์พระราชาสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ จึงเป็นที่มาของโครงการพอแล้วดี The Creator พันธมิตรที่สนับสนุน ซึ่ง ดร. ศิริกุล กล่าวว่า โครงการพอแล้วดี The Creator ได้จัดอบรมมาแล้ว 4 รุ่น ส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 80 แบรนด์ อาทิ ไร่สุขพ่วง จันทรโภชนา บ้านไร่ไออรุณ The Yard Hostel HOM Hostel & Cooking Club Hug Organic ข้าวธรรมชาติ ข้าวเพลงรัก ภูคราม Yano FolkCharm ในฐานะพอแล้วดี The Creator ผู้พร้อมจะเป็นผู้สานต่อศาสตร์พระราชา ทำให้สังคมและภาคธุรกิจได้สะท้อนถึงความพอเพียง และการเกื้อกูลอย่างสมดุลจะนำพาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันได้ และปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่โครงการพอแล้วดี The Creator โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บี. กริม ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างนักธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรระดับปร อย่างไรก็ตามนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ดำเนินธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ อาทิ อาหาร เกษตรเพิ่มค่า งานออกแบบ แฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก และการท่องเที่ยว ที่มีความเชื่อมั่นในแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy Philosophy) และพร้อมที่จะเรียนรู้ เติมเต็ม และทำหน้าที่สานต่อศาสตร์พระราชาอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจและสังคมในอนาคต สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 ผ่านทาง Link https://porlaewdeethecreator.com/register/