ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายสุพจน์ หิรัญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.) มีนโยบายให้พนักงาน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้แทนผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายขาย-ปริมณฑล รวมทั้งสมาชิกจิตอาสา กว่า 100 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 การปลูกป่าชายเลน เป็นการป้องกันและชะลอความเร็วของกระแสน้ำที่กระทบชายฝั่งจะช่วยให้หน้าดินมีความแข็งแรง เนื่องจากตะกอนต่างๆ ที่มาพร้อมกับกระแสน้ำที่พัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งของป่าชายเลน จนเกิดเป็นการทับถมของดิน ทำให้เกิดหน้าดินใหม่ และเมื่อใช้ระยะเวลานานมากขึ้นก็จะแพร่ขยายลงบนบริเวณทะเลเรียกว่า “หาดเลน” นั่นเอง อีกทั้งยังกลายเป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น สิ่งหนึ่งที่แน่นอน ที่จะได้จากไม้ป่าชายเลนก็คือ แหล่งอาหารที่ได้จากเศษไม้หรือใบไม้ที่ร่วงหล่นจนกลายเป็นโปรตีนสำหรับสัตว์ที่อาศัยในบริเวณนั้นๆ เช่น ปู หอย ปลา ไปจนถึงกุ้งและหนอน ดังนั้นหากขาดซึ่งป่าชายเลนอาจทำให้แหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำจำพวกนี้ขาดแคลนอย่างแน่นอน อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือการเก็บขยะบริเวณริมป่าชายเลน ซึ่งขยะมีปริมาณมาก เก็บทุกวันก็ไม่หมด เป็นขยะที่ลอยมาจากแม่น้ำ ลำคลอง แล้วไหลมารวมในทะเล เราช่วยกันเก็บขยะได้เกือบ 20 ถุง จึงขอความร่วมมือจากคนไทยทุกคน ช่วยกันลดปริมาณขยะ โดยการลดการสร้างขยะ ด้วยแนวคิด 3R Reduce ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) Reuse นำมากลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ธรรมชาติและโลกของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์ต่อไป