วันที่ 19 ส.ค.ที่ห้อง 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)  ครั้งที่ 2/2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติสำคัญที่ส่งผลต่อรายได้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และการยกระดับราคาปาล์มน้ำมันที่ประชุมได้มีมติให้ขยาย โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562 - 2563 ออกไปอีก 3 เดือน และเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกินนอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เรื่องการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อเป็นการชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.

พลเอก ประวิตร กล่าวเน้นย้ำให้กระทรวงพลังงานเร่งสร้างความเชื่อมั่นและความพร้อมในการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ให้กับผู้บริโภค และสถานีบริการ เพื่อจะดำเนินการพิจารณายกเลิกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 และให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นดีเซลฐานของประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป