วันที่ 2 ก.ค.63 ที่สำนักงานก๊อตไรเดอร์ไรเดอร์ ไทยแลนด์ นายสำพราน หมั่นมาก ประธานตลาดหมั่นมากและตลาดสดทรัพย์พยอม,ประธานก๊อตไรเดอร์ไรเดอร์ ไทยแลนด์และกลุ่มน้องพี่ที่รัก พร้อม ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ,คุณธิดารัตน์ ชัยณรงค์ และคณะ จัดเตรียมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (ครบรอบ 80 ปี) โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในวัน พุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นายสำพราน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ ศ. 2543 มีนักเรียนทั้งหมด157 คน จำนวน 10 ห้องเรียน คณะครูและบุคลากทางการศึกษา 9 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ช่างไม้จำนวน 1 คน เพื่อการพัฒนาคุณภา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนให้เป็นคนดี คนก่ง และมีความสุ สามารถอยู่ร่วมกับสังคม ในประเทศชาติได้อย่ามีคุณภาพ คณะกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่ ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลกกางการศึษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ประกอบกับการทอดผ้าป่าโรงเรียนครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนทุกด้าน เพื่อ ปรับปรุงโรงครัว ปรับปรุงการเดินสายไฟฟ้าภายใน โรงเรียน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ (ฉลาด) วิ รองจ้าคณะอำเภอสังขะ เจ้าอาวาสวัตป่าสังฆพงษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ นายสำพราน หมั่นมาก คุณธิดารัตน์ ชัยณรงค์ ประธานดังกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน