วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ตนมีนโยบายในการพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์ น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 สร้างระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาเพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้จัดฝึกอบรมนำร่องไปแล้ว 10 จังหวัด และจะขยายผลต่อไปอีก 69 จังหวัด ซึ่งผลการนำร่องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งด้านหลักสูตร วิทยากรและการบริหารจัดการ สามารถเป็นต้นแบบสู่การขยายผลไปทั่วประเทศ ในการจัดการอบรมครั้งนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ในกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดแรก ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม โดยมีวิทยากรจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน กศน. และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติซึ่งในการนี้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อนุเคราะห์รถบัสสองชั้นท่องเที่ยวสำหรับลงพื้นที่ค้นหาเรื่องราวเรื่องเล่า รัฐมนตรีช่วยศึกษากล่าวขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ในครั้งนี้ “การฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์นอกจากจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย หลังจากสถานการณ์ COVID 19 คลี่คลายแล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง ลูกเสือมัคคุเทศก์จะได้แสดงศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย” จึงขอให้วิทยากรทุกท่านช่วยเป็นกำลังในการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ต่อไป