เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปภัมภ์ จะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 11 ก.ย. 2563 มีกำหนดส่งบัตรเลือกตั้งให้สมาชิกวันที่ 18 มิ.ย. นี้ โดยให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนภายในวันที่ 28 ส.ค. นี้ ก่อนเวลา 16.30 น. และตรวจนับคะแนนวันที่ 29 ส.ค. นี้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือก กรรมการเนติบัณฑิตยสภามี 4 ประเภท 1. ผู้พิพากษาปัจจุบัน ต้องเลือกผู้พิพากษาปัจจุบัน 5 คน 2. อัยการปัจจุบันเลือกอัยการปัจจุบัน 5 คน 3. ทนายความปัจจุบันที่จบเนติ เลือกทนายความ ปัจจุบัน 5 คน และ4 ผู้ที่จบเนติ แต่ไม่ได้เป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความปัจจุบัน เช่น อาจารย์ นิติกร ข้าราชการทั่วไป ข้าราชการบำนาญทุกประเภท(ไม่ว่าจะเคยเป็น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความมาก่อนหรือไม่) ทหาร ตำรวจ
มีสิทธิเลือกบุคคลอื่นที่จบเนติ 5คน

สำหรับสายบุคคลอื่น ที่เป็นที่นิยมนับถือ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ เป็นต้นว่า "นายอรรถพล ใหญ่สว่าง" ประธานกรรมการอัยการ อดีตอัยการสูงสุด และ"นายสัตยา อรุณธารี" อดีตกรรมการอัยการและรองอัยการสูงสุด สายตุลาการและอัยการ ก็มีผู้เสนอตัวเข้ารับเลือกตั้ง ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย โดยในส่วนของอัยการมีทั้งประเภททีมและอิสระ ซึ่งในส่วนประเภทอัยการ จะมีบรรณาธิการจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา ที่มีประสพการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ที่เนติบัณฑิตยสภา กว่ายี่สิบปี คือ "นางศิริอร มณีสินธุ์" รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด ในส่วนสายทนายความ มีทั้งที่สมัครเป็นทีม และอิสระมากมาย โดยเนติบัณฑิตยสภา จะทำการตรวจนับคะแนนในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 นี้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance