ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงงานหน้ากากอนามัยซีพี ชื่นชมกระบวนการผลิตและนโยบายแจกฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ล่าสุดส่งมอบแล้ว 98 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการผลิตและการกระจายหน้ากากอนามัย ของโรงงานหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป ที่ดำเนินการโดยบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด โดยมีนายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และนายภูมิชัย ตรัยดลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร 2 บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม (KPI) ในฐานะหัวหน้าทีมควบคุมการก่อสร้างโรงงานหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน

ตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการผลิต และการกระจายหน้ากากอนามัย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปข้อมูลทั้งในส่วนของการผลิต การจัดส่งและการกระจายหน้ากากอนามัย ของผู้ผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยทุกโรงงานและรายงานผลการดำเนินการให้ประธานกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุเป็นระยะ โดยมีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคณะทำงาน

นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตของโรงงานหน้ากากอนามัยซีพี เป็นการติดตามตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สร้างโรงงานหน้ากากอนามัยฟรี เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

โดยโรงงานหน้ากากอนามัยซีพีถือว่ามีการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานสากล และมีนโยบายแตกต่างจากโรงงานหน้ากากอนามัยอื่นๆ เพราะเป็นการผลิตเพื่อบริจาคให้โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป โดยมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดูแลเรื่องการแจกจ่ายต่อไป โดยปัจจุบันภาครัฐต้องติดตามตรวจสอบการผลิตของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทุกแห่ง เพราะหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม หลังจากนี้จะนำข้อมูลต่างๆ กลับไปหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลิตวัตถุดิบทดแทนในอนาคตต่อไป

นายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการบริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยซีพี ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยไปแล้วกว่า 1.3 ล้านชิ้น และมีการแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ รวมจำนวน 98 แห่งทั่วประเทศ และยังคงเดินหน้าผลิตเพื่อแจกจ่ายตามเป้าหมายต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย