สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จับมือ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นบริษัทร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อกลงความร่วมมือทางการศึกษา โดยมี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี, อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พีไอเอ็ม และ คุณกนธีร์ ติรวิภาส กรรมการผู้จัดการ, คุณหยาง ฟาน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานร่วมลงนามในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งให้ความรู้ ฝึกอบรม โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างบุคลากรมืออาชีพที่ตรงกับความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โรโบติกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านการสื่อสารด้วยภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ

อีกทั้งยังสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง เตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในสายอุตสาหกรรมหรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุนประกันวินาศภัย