มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และการลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ณ ห้อง Skylight Suite โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพ 23 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และการลงนามความ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้แสดงศักยภาพและเสริมสร้าง ประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพรองรับการเข้าสู่การทำงานจริงในอุตสาหกรรมการบริการ นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความ ยินดียิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นนักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้นำองค์ความรู้ จากการเรียนไปปรับใช้ในเวทีการแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือใน สาขาวิชาชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญ ซึ่งมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยยัง มุ่งเน้นการส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการแข่งขันในเวทีต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีอิสระด้าน ความคิดสร้างสรรค์ ออกจากกรอบแนวคิดแบบเดิม และเห็นมุมมองใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีพ พร้อมก้าวสู่โลก การทำงานจริง มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ อย่างเต็มที่ และการแข่งขันจะเน้นกิจกรรมที่ ดึงอัตลักษณ์การเป็นนักปฏิบัติด้านศิลปศาสตร์ของนักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมี ทักษะความเชี่ยวชาญ และมีความโดดเด่นในด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ด้านการบริการ การ ท่องเที่ยว การโรงแรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนในยุค Thailand 4.0

ผศ.ดร.จำนง แก้วเพ็ชร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ เปิดเผยถึงข้อมูลการจัดการแข่งขันฯ และการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ว่า การแข่งขันทักษะ วิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย มีประจำต่อเนื่องทุกปี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) มหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนกรุณาติดต่อ งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คุณฐิติรัตน์ 081-255-02 หรือ0636-287-7059 ต่อ9600 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร. รัตนโกสินทร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

สำหรับการลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วยสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (.มทร) ใน 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1. คณะศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ 2. คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก 3. คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 4. คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร 5. คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ 6. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ 7. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 8. คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 9. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย 10. คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ 11. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน โดยในปีนี้เป็นการจัดแข่งขันฯ ครั้งที่ 5 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและกำหนดให้มีการแข่งขันใน 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ - การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ - การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ - การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ - การแข่งขันครอสเวิร์ด - การโต้วาทีภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนกรุณาติดต่อ งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คุณฐิติรัตน์ 081-255-02 หรือ0636-287-7059 ต่อ9600 - การร้องเพลงภาษาอังกฤษ - การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ประเภทที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษาไทย – การแต่งคำประพันธ์ - การกล่าวสุนทรพจน์ - การพูดฉับพลัน - การอ่านออกเสียง - การเขียนเรียงความ ประเภทที่ 3 การแข่งขันทักษะภาษาจีน - การอ่านข่าวภาษาจีน ประเภทที่ 4 การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว - ทักษะด้านมัคคุเทศน์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) - การตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว – การนำเสนอรายการนำเที่ยว ประเภทที่ 5 การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรม - การผสมเครื่องดื่ม Cocktail - การบริการอาหารและเครื่องดื่ม - การปูเตียงประกอบลีลา ประเภทที่ 6 การประกวดมารยาทไทย ประเภทที่ 7 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ โดยหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันมากที่สุดจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน