“SKE” หนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงาน และการให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน ทำกิจกรรม CSR ส่งท้ายปี 2019 ในโครงการคืนต้นไม้ให้จังหวัดแพร่ และมอบต้นกล้าพร้อมเงินสนับสนุนโครงการปลูกต้นกระถินจำนวน 125 ไร่ บริษัทมีแนวคิดในการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชุน ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สากล เอนเนอยี (จำกัด) มหาชน และ คุณระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR สู่สังคม ในโครงการคืนต้นไม้ให้จังหวัดแพร่ ณ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ มอบต้นกล้าพร้อมเงินสนับสนุนโครงการปลูกต้นกระถินจำนวน 125 ไร่ ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกป่าไม้ทดแทน เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดแพร่ และบริษัทมีแนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการมุ่งมั่นในการบริหารการจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ มุ่งสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางสู่การพัฒนาความยั่งยืนคือ มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาความสามารถของบุคลากร สร้างผู้นำที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม โดยเริ่มจากวางรากฐานที่ดีให้แก่พนักงาน พัฒนาทักษะและสร้างผู้นำที่ดีและมีจิตสำนึกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาความสัมพันธ์ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และมีความตระหนักถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วางรากฐานที่แข็งแกร่งให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกธุรกิจ

“SKE ประสบความสำเร็จในการเปิดการจำหน่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง จังหวัดแพร่ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ภายใต้สัญญาขายไฟ 8 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในอัตรา 4.62 บาทต่อหน่วยซึ่งโรงไฟฟ้าแม่กระทิงมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ บริษัทฯตั้งเป้าหมายที่จะต่อยอดความสำเร็จจากโครงการโรงไฟฟ้าแม่กระทิง ด้วยการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าให้ได้กว่า 30 เมกะวัตต์ และ สร้างรายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2022 เพื่อสร้างฐานธุรกิจพลังงานที่เติบโตและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนและเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ”

กองทุนประกันวินาศภัย