ส.นภา (ประเทศไทย) , GUSCO และ GEM ในเครือ SN Group โชว์ความสำเร็จผู้นำการบริหารจัดการน้ำครบรอบ 60 ปี ลุยถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนไทย ผ่านการพัฒนาบอร์ดเกมส์ “Water Journey” ใช้ นาก เป็นหมากเดินเกมส์ สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งมอบ 1,000 ชุด สู่สถาบันการศึกษา หวังดึงคนรุ่นใหม่ขยายเครือข่ายใส่ใจการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า

นางเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) และ บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด (GEM) ในเครือ SN Group เป็นองค์กรชั้นนำที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อมครบวงจร (The Leader in Water and Environmental Solutions) โดยมีประสบการณ์และความสำเร็จที่ยาวนานกว่า 60 ปี เปิดเผยภายในงาน “การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลโครงการ Envi mission(ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม) ปีที่ 1 ตอนวัฒนธรรมรักษ์น้ำ” ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า ตลอดการขับเคลื่อนธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 60 ปี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการ “Envi Mission” ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สถานีวิทยุ จุฬาฯ และ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ SN Group นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อีกด้วย

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะให้กับเยาวชนไทยได้เกิดความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ที่นับเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีความคุ้มค่าและนำไปสู่ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำระดับประเทศอย่างยั่งยืน ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทั้งนี้ SN Group ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสู่สาธารณชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เพื่อให้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรน้ำที่เป็นทรัพยากรพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ของมนุษย์ เห็นได้จากความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาบอร์ดเกมส์ “Water Journey” บอร์ดเกมส์เพื่อการศึกษาที่บูรณาการแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจรตั้งแต่ วัฏจักรน้ำ การอนุรักษ์น้ำ การพัฒนาคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยการสอดแทรกสาระ และความสนุกสนาน ซึ่งจะทำให้เยาวชนเกิดการจดจำ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในสถาบันครอบครัว และในชีวิตประจำวัน พร้อมที่จะส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอน ต้นและตอนปลาย จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ SN Group เตรียมนำบอร์ดเกมส์ Water Journey เข้าไปจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อแนะนำวิธีการเล่นและทดลองเล่นจริง โดยเริ่มจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งนี้ SN Group ได้รับการตอบรับที่ดีจากการเข้าไปจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัวของเยาวชนไทยที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมกันอนุรักษ์น้ำ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ที่ได้รับมอบบอร์ดเกมส์ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งจะเริ่มส่งมอบส่งมอบ Water Journey 1,000 ชุด ให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการและขยายผลไปสู่โรงเรียนมัธยมอื่นๆต่อไป

นอกจากนี้ SN Group ยังมุ่งเน้นการทำงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดทำ Pocket book และ หนังสือคู่มือวิชาการ ที่เชื่อมโยงกับ Board Game : Water Journey ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในส่วนความคืบหน้าของการสนับสนุน โครงการ Envi mission ปีที่ 1 ตอนวัฒนธรรมรักษ์น้ำ บริษัทฯ ยังได้วางแผนที่จะคัดเลือกโครงงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจของกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจาก 10 โครงงาน โดยไม่จำเป็นที่ต้องผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การชิงชนะเลิศในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะนำโครงการเหล่านี้ไปต่อยอดและสามารถนำไปเป็นแนวทางการปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนได้จริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งแผนงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน ที่เน้นการมีส่วนร่วม และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมร่วมจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ชุมชนอย่างแท้จริง (bottom-up Innovative CRS for Society)

กองทุนประกันวินาศภัย