เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธานการส่งมอบงานในหน้าที่ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) โดยมีนายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน และสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) โดยมีนางสาวสมใจ อ่อนทอง ผู้แทนผู้จัดการสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับมอบงาน อาทิ เรื่องการขอความเป็นธรรมในกรณีภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น เพื่อให้การบริหารงานระหว่าง สนพ. สกนช. ส.กทอ. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง 3 หน่วยงาน ตามแผนงานในอนาคต