จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจิตอาสา กฟผ.-พันธมิตรลงพื้นที่ทำกิจกรรม Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยร่วมกับ กฟผ. มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมฟื้นฟู ที่วัดโพธิ์ตาก เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Kick off ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟู 4 ด้านประกอบด้วย การทำความสะอาด การซ่อมแซม ทาสี ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประปาบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ อาทิ โรงเรียน ตลาด และวัด การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการดูแลสุขภาพและสร้างความอบอุ่นประชาชนด้วยการออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ การออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว ที่ อ.พิบูลมังสาหาร และจะดำเนินการต่อเนื่องในอีก 2 อำเภอได้แก่ อ.สิรินธรในวันที่ 25 ต.ค.62 และ อ.โขงเจียมในวันที่ 31 ต.ค.62 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทีมจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กฟผ.มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมจนกระทั่งช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดที่ผ่านมา ซึ่ง กฟผ.ได้สนับสนุนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาอเนกประสงค์ น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ และรถบรรทุกน้ำฉีดล้าง รวมถึงส่งทีมจิตอาสา กฟผ.ลงพื้นที่ฟื้นฟูอาคารเรียนและบ้านเรือน ตลอดจนฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามีบ้านเรือนประมาณ 10,000 หลังอยู่ในสภาพเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า และไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด

โดย กฟผ.ได้ส่งทีมนายช่างร่วมเป็นจิตอาสาในนามมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา เข้าไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และอำนาจเจริญกว่า 100 คน แบ่งเป็น 25 ทีมร่วมกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าระหว่างวันที่ 12-31 ต.ค.62 เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เช่น เบรกเกอร์ สวิตซ์ไฟ และหลอดไฟฟ้า รวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้และมีความปลอดภัย หรือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้ดำรงชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว