สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ปรึกษาสภาเอสเอ็มอีทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ในคณะรัฐบาล และคณะกรรมาธิการ ดังนี้

1.คุณสุทิน บัวตูม รองประธานที่ปรึกษาสภาเอสเอ็มอี ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพิ่อเศรษฐกิจและสังคม (ท่านเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล)

2.คุณพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ที่ปรึกษาสภาเอเอ็มอี ดำรงตำแหน่งเป็น คณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ (ท่านไชยา พรหมา)

3.คุณปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษาสภาเอสเอ็มอี ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ (ท่านไชยา พรหมา)

4.คุณจักรพงศ์ ชื่นดวง ที่ปรึกษาสภาเอสเอ็มอี ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ (ท่านไชยา พรหมา)

ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์
ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

กองทุนประกันวินาศภัย