ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ก.ล.ต. เปิดโครงการ One-Stop Service ภายใต้กลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth” บูรณาการการทำงาน สร้างแพลตฟอร์มให้บริการแบบครบวงจรแก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่สนใจเข้าถึงแหล่งระดมทุน และที่ปรึกษาทางการเงิน ครอบคลุมการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุน กฎเกณฑ์ รวมทั้งงานด้านการพัฒนาคุณภาพ ครบทั้งกระบวนการ (end-to-end) อำนวยความสะดวกให้ บจ. ลดขั้นตอนกระบวนที่ซ้ำซ้อน เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุนไทย โครงการ One-Stop Service เป็นหนึ่งในโครงการที่ ก.ล.ต. ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างบูรณาการ เป็นผลจากการประชุมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ให้คำมั่นว่าจะสานต่อโครงการต่าง ๆ ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่จะระดมทุน ลดความซ้ำซ้อนและภาระในการติดต่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับโครงการนี้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและจัดตั้งทีมงานในการให้คำปรึกษา เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาบริการให้เกิดประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับผู้ร่วมตลาดทุนภายใต้กลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth” โดยได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทย ล่าสุดร่วมเปิดโครงการ One-Stop Service เพื่อให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) บริษัทที่สนใจเข้าถึงแหล่งระดมทุน และที่ปรึกษาทางการเงิน แบบครบวงจร เพื่อลดขั้นตอนและกระบวนที่ซ้ำซ้อน และเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งการให้บริการครอบคลุมการให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งที่เป็นกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ บจ. โดย บจ. และบริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถติดต่อมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง (relationship manager) ตามแต่ละหมวดธุรกิจ (sector) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการระดมทุนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอีกด้วย

โครงการ One-Stop Service เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2562 สำหรับ บจ. บริษัทที่สนใจระดมทุน และที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2009 9888 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ บจ. ต่อเนื่องผ่านระบบ SET Link ซึ่งรวบรวมข้อมูล กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ประกาศ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บจ. เป็นต้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน