งานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 SPORT SCIENCE INNOVATION CONTEST 2019 มี ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

สำหรับการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือการทำกิจกรรมทางกายประเภทใดก็ตามให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกาย ต้องอาศัยพื้นฐานด้านสมรรถภาพทางกายที่ดี อันแสดงถึงสภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดี ช่วยให้บุคคลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุจากการออกกำลังกาย สร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงของร่างกายในการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายได้อย่างหลากหลาย บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดี จะสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ทั้งการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี

กรมพลศึกษา โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับพื้นฐานและมวลชนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของสมรรถภาพทางกายที่มีต่อประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกาย จึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี ๒๕๖๒ หรือ Sport Science Innovation Contest 2019 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเป็นการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา ให้เยาวชนและประชาชนผู้มีความสนใจได้มีโอกาสคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกายมาเข้าร่วมการประกวด ทั้งนี้ในอนาคต ผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของกรมพลศึกษา และสามารถต่อยอดเพื่อทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้างคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้กับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และมีทีมที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 49 ทีม โดยคณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้คัดเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ทีมและทีมชนะเลิศคือ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลงาน SSKRU Muscle Fit มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ,รองชนะเลิศทีมลูกพระธาตุพนม ผลงาน Physical Fitness Stationวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม,อันดับ 3 คือ ทีมหลวงประธานราษฏร์นิกร ผลงาน เครื่องวัดแรงบีบมือแบบคู่เพื่อคนไทย วิทยาลัยการอาขีพหลวงประธานราษฏร์นิกร จังหวัดสงขลา,รางวัลสนับสนุน ทีม SMART @ MUผลงาน SMART knee raising counter device มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม และทีม KU KidFitผลงาน อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายในเด็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สำหรับทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการตัดสินผลงานเป็นวิทยากรได้แก่ ผศ.ดร. ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทุกทีมได้เก็บเกี่ยวความรู้ คำแนะนำ และนำไปปรับใช้กับการพัฒนาผลงานต้นแบบ และทุกทีมจะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน