BDMSนำโดย รศ. อัจจิมา เศรษฐบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SVP - CSD) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ ทีมผู้ชำนาญการด้านการสื่อสารบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จัดเวิร์กชอป “ยอดมนุษย์ในตัวเรา” ให้แก่เด็กๆ จากชุมชนแออัด ทั้ง 4 ชุมชนได้แก่ ชุมชนคลองเตย ชุมชนอ่อนนุช 88 ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ และชุมชนสามัคคีพัฒนา

โดยมี “หมอเบิร์ด” แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ อาจารย์ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช ผู้ชำนาญการด้านการสื่อสาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงศักยภาพในตัวของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการ มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ และมีความเชื่อมั่นว่าตนเอง จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชม และสังคมได้ในอนาคต

สำหรับผู้สนใจรายละเอียดสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ http://www.bdms.co.th/th/our-community

กองทุนประกันวินาศภัย