สสจ.สมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกร ด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน ระดับจังหวัด พร้อมกำชับสหกรณ์เร่งรัดติดตามการชำระหนี้สมาชิก

นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการฯ ของหน่วยงาน และจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เช่น ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร,เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร,พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และมีนายเกรียงไกร นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ทั้งสองแห่ง ที่ได้รับเงินกู้ตามโครงการนี้ ในปีที่ 4 (โครงการฯ ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2559-2563) พร้อมกับการพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด มูลหนี้คงเหลือ จำนวน 8 ล้านบาท ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการอีก 1 ปี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ทำนาเกลือที่ยังจำหน่ายเกลือทะเลไม่ได้ เนื่องจากราคาเกลือตกต่ำ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำชับให้สหกรณ์ฯ ชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิกในเรื่องนี้ และให้ทำการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกให้เป็นไปตามแผนและสัญญาเงินกู้ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบยืนยันว่าสมาชิกมีเกลืออยู่ในยุ้งฉางที่จำนำไว้ตามสัญญาเงินกู้จริง เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่สมาชิกจะไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลาที่ขยายไว้ อันจะส่งผลต่อการถูกฟ้องร้อง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ในอนาคตต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน