รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากพญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินนอยด์ : การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย แผนปัจจุบัน-แผนไทย รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-30 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรการแพทย์และบุคคลผู้สนใจทั่วไป ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชา กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา การใช้กัญชาทางการแพทย์ตามเนื้อหาหลักสูตรแบบสหวิทยาการ ประกอบด้วย botany of cannabis, phytochemicals, endocannabinoid system, medical use of cannabis, cannabinoid medicine, risks of cannabis use, bigdata and AI on medical cannabis และกฎหมายว่าด้วยกัญชาการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 102 คน ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์ และบุคคลผู้สนใจ

กองทุนประกันวินาศภัย