ให้ส่งคืนเกือบ 5 หมื่นบาท ชี้ระบบข้อมูลไม่เสถียรจึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและต้องใช้เวลาตรวจสอบนาน ระบุหากติดขัดในการส่งคืนหรือไม่สามารถคืนได้ ให้ติดต่อฝ่ายพัฒนาชุมชนเขต

นายพงศธร ศิริธรรม ผอ.เขตบางกอกน้อย กทม. กล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียน มารดาอายุ 70 ปี อาศัยอยู่ที่เขตบางกอกน้อย ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกินกว่าจำนวนที่ควรจะได้รับ เดือนละ 700 บาท เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งผู้สูงอายุเข้าใจว่าได้รับสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมจากภาครัฐ จึงไม่ได้ท้วงติง และเมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 มีหนังสือจากสำนักงานเขตส่งมาที่บ้าน ขอให้ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 47,600 บาท ภายในวันที่ 15 ส.ค.62 จึงสงสัยว่าเหตุใดสำนักงานเขตเพิ่งจะตรวจสอบทั้งที่เวลาล่วงเลยมาถึง 5 ปี ว่า เขตได้รับมอบภารกิจจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบฯ52 โดยจ่ายเดือนละ 500 บาท เท่ากันทุกคน ต่อมาในปีงบฯ55 รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนเป็นแบบขั้นบันได โดยผู้ที่มีอายุ 60 - 69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน ผู้ที่มีอายุ 70 - 79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน ผู้ที่มีอายุ 80 - 89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน และผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท/เดือน

การปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดดังกล่าว เขตได้ปรับฐานข้อมูลช่วงอายุให้เป็นไปตามอายุจริงของผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อจำกัดในการตรวจสอบอายุและจำนวนเงินที่จะได้รับ โดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีงบฯ54 -55 รวมถึงการนับอายุของผู้สูงอายุที่ไม่ระบุวัน เดือน ปีเกิด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่ปีงบฯ54 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน ซึ่งจะบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในบางครั้งระบบบันทึกข้อมูลไม่เสถียร จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ประกอบกับการตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุแต่ละรายต้องใช้เวลาดำเนินการ หากตรวจสอบพบข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่จะแก้ไขทันทีตามแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งตั้งแต่ก.ค.61 เป็นต้นมา กรมบัญชีกลาง ก.คลังได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนกทม. ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ( e-social welfare) โดยโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีผู้สูงอายุได้รับเงินซ้ำซ้อนหรือเสียชีวิต กรมบัญชีกลางก็จะระงับสิทธิทันที

นอกจากนี้ หากเขตตรวจพบว่าผู้สูงอายุรายใดได้รับเงินซ้ำซ้อนจะมีหนังสือถึงผู้สูงอายุหรือญาติ เพื่อให้นำเงินที่ซ้ำซ้อนส่งคืนสำนักงานเขต ส่วนกรณีการเรียกเงินคืนดังกล่าว หากผู้สูงอายุติดขัดในการคืนเงินเบี้ยยังชีพ หรือไม่สามารถที่จะคืนเงินตามที่เขตแจ้งไว้ได้ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตบางกอกน้อย ทั้งนี้ ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่กำหนด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพทันตามกำหนดเวลาในแต่ละเดือน มิได้ละเลยหรือเพิกเฉยต่อหน้าที่แต่อย่างใด

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน