ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายวิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม VDO CONFERENCE รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากนั้น นำคณะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เน้นร่วมกันกำจัดแหล่งที่มีน้ำขัง ภาชนะที่มีน้ำขัง/ภาชนะที่ไม่ใช้งาน กำจัดขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่โดยรอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดไข้เลือดออก” พร้อมกันทั่วประเทศ และจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

ทันตแพทย์วัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กลไกหลักสำคัญในการลดปัญหาความเจ็บป่วยโรคไข้เลือดออก คือ การประสานความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงนำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” นำเสนอต่อที่ประชุมของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เห็นชอบให้บูรณาการกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
แนวทางปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้แก่ กำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ของบ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ ตลอดจนให้คำแนะนำประชาชนในชุมชนในการดูแลป้องกันไม่ให้ตนเองและครอบครัวถูกยุงกัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีพระราชดำริให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประกอบกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยุงลาย.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน