ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาค4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายของภาครัฐ ในการจัดตั้งและการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จัดโดยศูนย์สันติวิธี เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับหน่วยงานภาครัฐ ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน เป็นประชาชนในหมู่บ้านที่อาสาเข้ามาทำงานด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องโรคภัย ไข้เจ็บ ขอเป็นกำลังใจให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกคนทำงานด้วยความมุ่งมั่น และอดทน มีจิตอาสารับใช้ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านด้วยความเสียสละ

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพลเรือนขึ้นมาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาในหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยการลงไปปฏิบัติงานในหมู่บ้าน เพื่อเข้าไปรับทราบปัญหาแล้วนำมาเสนอให้ส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าไปแก้ไข นำความสันติสุขเข้าสู่ชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากกำลังพลในชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เป็นคนนอกชุมชน จึงไม่สามารถเข้าถึงจุดที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริงได้ หรือเข้าถึงจุดที่เกิดปัญหาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน การแก้ไขปัญหาจึงไม่ตรงตามประเด็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง จึงได้จัดประชุมพบปะหารือ เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันจะได้เข้าถึงปัญหาในหมู่บ้าน และชี้แนะถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 4คือ พื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย, ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน, รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว และสามัคคีกลมเกลียวสร้างสวรรค์สู่สันติสุข

ทางด้านนายอายุ กาซา ประธาน อสม.จังหวัดปัตตานี เผยว่า เป็นโอกาสที่ดี ในการสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างสังคมสันติสุข

ทั้งนี้เครือข่าย อสม. มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ซึ่งรู้ปัญหาที่แท้จริงว่าประชาชนมีปัญหาอะไร เป้าหมายหลักของ อสม. คือการดูแลในเรื่องของสุขภาพ ทึ่จะเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ของประชาชน ถ้าประชาชน ไม่ปลอดภัย ไม่มีความสุข จะทำให้สุขภาพของพี่น้องประชาชนแย่ลง

ทางประธาน อสม.ทิ้งท้ายว่า ขอความร่วมมือกับพี่น้องเครือข่าย อสม. ทั้งสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ้งเป็นพื้นที่จะต้องให้การสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือความปลอดภัย และความทเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสันติสุขต่อไป

ปาเรซ/ปัตตานี

กองทุนประกันวินาศภัย