วันนี้ (20 ส.ค.62) นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ รุ่นที่11 ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านพราน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฝึกระเบียบวินัย ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยมีนายวรัตน์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมในพิธี

นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานว่า ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยใช้กระบวนการบำบัดตามหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ มาตรฐานใหม่ ระยะเวลา 15 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 16-30 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะวิทยากรกลุ่มบำบัด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง วิทยากรครูฝึก นทนาการจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทอง วิทยากรฝึกอาชีพจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง และวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากผู้ชำนาญในด้านต่างๆ ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฟื้นฟูร่างกาย ฝึกระเบียบวินัย และฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เมื่อผ่านการอบรมไปแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป

ทางด้านนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าว ว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่มีลักษณะซับซ้อน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เกี่ยวข้องและบุคคลใกล้ชิด รวมถึงสังคม ประเทศชาติ ซึ่งนำความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญวาระแห่งชาติ โดยให้ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกในการติดตาม ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนของสังคม เป็นพลังแผ่นดินร่วมกัน เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย