วันที่ 19 ส.ค.62 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเครื่องหมายราชการแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และชื่อส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้คำย่อว่า ตร. ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://www.dropbox.com/s/rfvs7yvmpqu140i/1565847355765.png?dl=0

กองทุนประกันวินาศภัย