สภากาชาดไทย จับมือ กาชาดตรัง หารือการทำงานของอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเลชุมชน ขับเคลื่อนให้สมารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลที่ใกล้จะเปิดฤดูกาลทางทะเลในช่วงเดือนตุลาคมนี้

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ โรงแรมทรายทองรีสอร์ท ปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเป็นประธานและร่วมในการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมชน โดยมี คณะจากสภากาชาดไทย พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ และอาสาสมัครกู้ภัยทะเลชุมชน เข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานอาสาสมัครกู้ภัยทะเลชุมชนให้สมารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมแผนรับมือ รองรับฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลที่ใกล้จะเปิดฤดูกาลทางทะเลในช่วงเดือนตุลาคมนี้

นายลือชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากในแถบจังหวัดชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย สภากาชาดไทย ร่วมกับกาชาดนอร์เวย์ กาชาดสวีเดน และกาชาดฟินแลนด์ จัดทำโครงการช่วยเหลือทางทะเล เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพสิทธิภาพของอาสาสมัคร ให้สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยทางทะเลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดการระบบสื่อสารสนเทศของชุมชนให้เชื่อมโยงประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายลือชัย กล่าวอีกว่า จากนั้นมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางทะเลขึ้น 3 หน่วยในจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา ในปี 2559 สภากาชาดไทย เห็นว่า หน่วยกู้ภัยทะเลชุมชนควรจะตั้งอยู่ในชุมชนใกล้ชิดชุมชน และบริหารจัดการโดยชุมชน จึงมีมติมอบหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชนให้พื้นที่ และได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานการคลัง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สภากาชาดไทย ได้มีการโอนถ่ายภารกิจหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 3 ปากเมง (ศูนย์โนรี) จังหวัดตรัง ปัจจุบันมอบให้กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

" เพื่อให้การบูรณาการร่วมกันระหว่างสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด อาสาสมัคร และหน่วยกู้ภัยทางทะเล มีการประสานความร่วมมืออย่างยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยตรง จึงได้จัดการประชุมปรึกษาหารือหน่วยกู้ภัยทางทะเล จะนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการพัฒนาศูนย์กู้ภัยทางทะเลชุมชนขึ้นในครั้งนี้ และจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขวาง เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"นายลือชัย กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย