จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าตั้งทีมรุกขกรหรือหมอศัลยกรรมต้นไม้ทำหน้าที่ตัดแต่ง บำรุง ดูแลและรักษาต้นไม้ รุ่นที่ 2 ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งตั้งให้รุกขกรทุกคนเป็นหมอศัลยกรรมพิเศษรักษาต้นไม้บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 104.5 กิโลเมตรอีกด้วย

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานอบรมหลักสูตรรุกขกร ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาสติและสิ่งแวดล้อม มีนายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ วิทยากร บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมกู้ภัย ร่วมโครงการและเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาจะเห็นว่าการจัดการดูแลต้นไม้ใหญ่ ทั้งในบริเวณสถานที่ราชการ องค์กรต่างๆ หรือที่สาธารณะ ดำเนินการอย่างขาดหลักวิชาการ ทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ต้นไม้ใหญ่มีสภาพเสื่อมลง มีการตัดแต่งกิ่งไม่ถูกวิธี ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ที่ต้องการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจน ให้ความร่มรื่น และลดสภาวะโลกร้อน

นายนิยมกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการดูแลต้นไม้ในเมืองว่า ต้นไม้ในเมืองอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก เพราะต้นไม้กว่าจะโตต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ การตัดต้นไม้แบบบั่นยอด ตัดเรื่อยเปื่อย ตลอดจนการที่จะต้องทำลายอุโมงค์ต้นไม้มีวิธีการมากมาย เช่น เปลี่ยนเส้นทางแทนตัดต้นไม้ทิ้ง หรือไม่ก็ต้องใช้วิธีการดูแลการตัดต้นไม้อย่างมีศิลปะ เพื่อจะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ไว้ และได้สั่งการให้สร้างระบบการบริหารต้นไม้ในเมืองเป็นไปเช่นเดียวกับนานาชาติ ทำในหลายๆประเทศ โดยนำความรู้ด้านรุกขกรให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มตำแหน่งรุกขกรหรือหมอต้นไม้มาทำหน้าที่ดังกล่าว

“สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ตระหนักในความสำคัญของต้นไม้ทุกต้น จึงได้ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรรุกขกร ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ใน จ.กาฬสินธุ์ ที่ทำหน้าที่ตัดแต่ง บำรุง ดูแลและรักษาต้นไม้ จำนวน 3 รุ่นๆละ 100 คน รวม 300 คน สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 เป็นกลุ่มบุคลากรจาก อปท.หลายแห่ง เช่น เขต อ.ยางตลาด อ.สมเด็จ อ.กุฉินารายณ์ และทีมกู้ภัยกุดหว้าด้วย กิจกรรมมีการการฝึกขึ้นต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งตาย การรักษาโรค แมลงให้ต้นไม้ เป็นต้น โดยวิทยากรจากกรมป่าไม้ทำการสาธิต และให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่ทำหน้าที่ตัดแต่ง บำรุง ดูแลและรักษาต้นไม้ใหญ่ ให้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการต้นไม้ที่ และรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป” นายนิยมกล่าว

ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า การดูแลต้นไม้ให้สภาพดีและคงอยู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะตามชุมชนเมือง ถนนสายหลัก จึงต้องมีการบำรุงรักษาและตัดแต่งอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาสภาพต้นไม้ให้คงอยู่ยาวนาน ดังนั้นการตัดแต่งกิ่งหรือบั่นยอดที่บดบังทัศนียภาพ หรือเกี่ยวโยงสายไฟฟ้าหรือปกคลุมอาคารสถานที่ ต้องทำด้วยความระมัดระวังและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การที่จะบำรุงรักษาต้นไม้ ตลอดทั้งการตัดแต่งกิ่งที่ถูกวิธีนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกจิตสำนึกรักต้นไม้ ตระหนักในความสำคัญของต้นไม้ และทำถูกต้องตามหลักวิชาการ

นายไกรสรกล่าวอีกว่า ในส่วนของบุคลลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยกู้ชีพ ที่เข้ารับการอบรมเป็นรุกขกรหรือหมอศัลยกรรมต้นไม้ โดยพื้นฐานถือเป็นบุคลคลที่มีจิตอาสา เกือบทุกคนเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 จึงได้มอบนโยบายให้รุกขกรหรือหมอศัลยกรรมต้นไม้ชุดนี้เป็นชุดพิเศษ ในการช่วยกันดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 104.5 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด ถึง ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ที่ ได้ร่วมกันปลูกอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ให้ต้นไม้ทุกต้นเจริญเติบโตให้ความร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดสภาวะโลกร้อน คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ และไม่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง