เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 62 เวลา 2130 พ.ท. สมเกียรติ มณีล้ำ รอง หน.ชป.มช. กอ.รมน.จังหวัด น.ว. และคณะ ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการสถานบริการ เพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคม ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ 1. ร้านเอฟเวฟ 2. ร้านโกดัง1 3. ร้านเสลา 4. ร้านไอเสียคาเฟ่ 5. ร้านไไม่บอก 6.ร้าน ถะโหล่ 7. ร้านแฮงโอเวอร์ 8. ร้านแล้วแต่ 9. ร้านบาโรม และ 10 ร้านนอบนอบ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแรงงานต่างด้าวทำงานรับจ้าง จำนวน 57 คนไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย