วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวอลิศา เชยประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน รวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำอีก และสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีศักยภาพในการชำระหนี้ให้กับสหกรณ์มากขึ้น โดยมีผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอยสะเก็ด ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายหลักในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กร หลักระดับอำเภอ โดยสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน แต่ปัจจุบันได้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และภัยธรรมชาติ ส่งผล ต่อความสามารถในการชำระหนี้และวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์ประสบปัญหาหนี้ ค้างช าระเพิ่มขึ้น และสะสมอย่างต่อเนื่อง หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข ย่อมส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของสหกรณ์ ทำให้ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียน เกิดปัญหาการดำเนินธุรกิจ และ ขาดทุนได้ในอนาคต กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทำ “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสหกรณ์ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร” พร้อมทั้งได้จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ได้มีแนวทาง

สำหรับนำไป ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ พร้อมทั้งการสร้างทีมงาน โดยใช้กระบวนการ ทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสหกรณ์กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินการ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้สามารถลดจำนวนหนี้ค้าง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำมาอีกอันเป็นการลดภาระต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร ส่งผลให้สหกรณ์สามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 สหกรณ์ โดยแต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน รับผิดชอบกลุ่มงานละ 5 สหกรณ์ ร่วมกับทีมโค้ชของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ทีมวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสกรณ์เชียงใหม่ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมให้ความรู้และร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของแต่ละสหกรณ์ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 7-30 สิงหาคม 2562 ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และประธานกลุ่มที่มีลูกหนี้ค้างชำระสหกรณ์ละ 40 คน สหกรณ์ที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วยสกก.สารภี จำกัด สกก.ดอยสะเก็ จำกัด สกก.จอมทอง จำกัด สกน.พร้าว จำกัด สกก.สะเมิง จำกัด สกก.ดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด