ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นลำดับต้นๆ สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ โดยเฉพาะ “ขยะพลาสติก” ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ

เพื่อเป็นการย้ำเตือนและสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม ประมงชายฝั่ง นักท่องเที่ยว ประชาชน และชมรมจักรยานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบางแสน ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ภายใต้โครงการ “ชุมชนชายหาดบางแสน รวมพลัง Big Cleaning Day ร่วมกันสร้างชายหาดปราศจากพลาสติก” สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเจตน์สฤษฎิ์ โชติภูมินันท์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี หัวหน้าทีมขับเคลื่อนแผนงาน “โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากการใช้สื่อโซเซียลมีเดียประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันทำความดี ตลอดจนได้เห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน และผู้ประกอบการ ที่ต้องการเห็นชายหาดบางแสน เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นชายหาดต้นแบบที่ปลอดถุงพลาสติกและขยะพลาสติก

กิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ในมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ ว่า “มหาวิทยาลัยปลอดพลาสติก รู้คิด รู้ใช้ ไม่เป็นภาระ อย่างยั่งยืน” หรือ “SPUC PLASTIC SET ZERO” โดยมีการจัดกิจกรรม “SPUC MARKET NONE PLASATIC” สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่หลังจากนี้จะไม่มีการนำถุงพลาสติกเข้ามาในมหาวิทยาลัย ไม่มีการให้บริการถุงพลาสติกฟรีอีกต่อไป หากจะใช้ จะมีค่าใช้จ่าย 3 บาทต่อชิ้น เพื่อนำเงินไปจัดการคัดแยกขยะ ตลอดจนมี “ดาวเดือนมหาวิทยาลัย” ร่วมรณรงค์สร้างเทรนด์การใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว รวมทั้งมีจุดรับบริจาคถุงผ้าเพื่อนำมาใข้หมุนเวียน ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้ว

สำหรับ โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนากิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนโดยรอบหรือสถานที่ๆ เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อนำรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวมาวิเคราะห์กลวิธีการสื่อสารและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคมสู่การบริโภคและการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน