สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดงานเสวนา PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Work-based Learning Building The Change Maker : การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” มุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอน Work-based Education ต้นแบบการศึกษาที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยครั้งนี้เน้นการผสมผสานโลกของการเรียนและโลกของการทำงานที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ เกิดผลงาน สิ่งใหม่ๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญต่อองค์กรได้ ซึ่งในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับพันธมิตรเครือข่ายทางการศึกษา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโลกทางหนึ่งมุ่งสู่ Online Education อีกทางหนึ่งมุ่งเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือการให้ผู้เรียนสัมผัสประสบการณ์จริง พีไอเอ็มได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรูปแบบการเรียนทฤษฎีผสานการปฏิบัติงาน ที่เรียกว่า Work-based Education จนมีความสมบูรณ์แบบทันยุคสมัย เพื่อสร้าง Smart People รุ่นใหม่ภายใต้โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานในองค์กรธุรกิจเพื่อเป็นเสมือนฟันเฟืองหนึ่งในการเป็น The Change Maker ให้กับองค์กร ทางสถาบันฯ ได้จัดเวทีแชร์ความรู้แก่ผู้สนใจ อาทิ ช่วงเสวนาแรกในหัวข้อ “Work-based Learning: อีจัน ผู้ร่วมผลิตหน่วย SEAL สื่อสารมวลชน จากสื่อ Analog สู่ Digital Crimetainment โดยคุณพิชิต สุขไผ่ตา CEO บริษัท เอ็กซ์เทนเดอร์ จำกัด และ คุณสมปรารถนา นาวงษ์ CEO บริษัท โจษจัน จำกัด (เพจอีจัน) ได้ร่วมแบ่งปันการสร้างความเปลี่ยนแปลงสื่อจากแบบเก่ามาสู่แพลตฟอร์มใหม่ โดยมีหัวใจหลักคือ คน เทคโนโลยี ช่องทางและจรรยาบรรณ เริ่มจากการให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมมากขึ้น ด้วยการเปิดรับทัศนคติและช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น จากสื่อโทรทัศน์มาเป็นสื่อโซเชียลมีเดีย หรือ แม้กระทั่งเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นไปตามยุคแต่ยังคงคุณภาพของคอนเทนต์ของข่าวอาชญกรรมไว้เข้มข้นเช่นเดิม ทางด้านการสร้างคนเน้นส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เป็นตัวของตัวเอง โค้ชถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้หาเส้นทางที่ตนเองชอบให้เจอ และพัฒนาให้เขาไปสู่จุดมุ่งหมาย

อีกหนึ่งเวทีที่เกิดขึ้นคือ การเสวนาโดยตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ และคณะการจัดการธุรกิจอาหาร เรื่อง “ระบบ Work-based Learning ช่วยสร้าง The Change Maker ในองค์กรอย่างไร” เป็นการร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างคนจากรูปแบบการเรียน Work-based Education เสนออีกหนึ่งมิติของพีไอเอ็มกับเครือข่ายพันธมิตร ขุมพลังเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและให้โอกาสในการฝึกปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ ดึงผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษ ทำให้นักศึกษาสัมผัสการปฏิบัติงานงานจริง เจอปัญหาที่ไม่เคยได้เจอในห้องเรียน และยังสร้างความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรรวมไปถึงวัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษา สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนห้องเรียนซึ่งนักศึกษาจะพร้อมรับมือกับงานได้ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังสามารถเป็นคนคุณภาพที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นต่อไปอีกด้วย

พีไอเอ็มขอเป็นพื้นที่บ่มเพาะคนดี คนเก่ง คนกล้า ผลิตคนที่มีความมุ่งมั่นสูง ทำงานไม่ลดละ มีแรงบันดาลใจ มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการ มีความคิดอย่างมีเหตุมีผล และมีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเกมส์ โดยใช้หัวใจหลักของการเรียนการสอนคือ Work-based Education มาพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน